sklop 2017-09-12T07:43:16+00:00

СКЛОП ЗА ОБРАЧУНСКО МЕРЕЊЕ НА СТРАНИ 10 И 20 kV

ЗАШТО УГРАДИТИ СКЛОП И ПРЕЋИ НА МЕРЕЊЕ НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ?

– Главни разлог је наравно економске природе. Мерењем на средњем напону, обрачунати трошкови за утрошену електричну енергију мањи су у просеку за око 20%.
Податак о проценту уштеде се добија из економске анализе која се посебно ради од случаја до случаја.

– Други битан разлог је законска регулатива, која предвиђа да до 2020. год. сва мерна места пређу у власништво оператора дистрибутивног система (ОДС), што би у случају стубних трафстаница са мерењем на ниском напону значило да и комплетна опрема испред мерног места прелази у основно средство ОДС-а, а то је практично цела стубна трафостаница.

Искористите своје право и пређите на мерење потрошње утрошене електричне енергије на средњем напону 10kV (20kV). 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Инвеститори који желе да СТУБНА ТРАФОСТАНИЦА буде у њиховом власништву, формално, не би могли то да реализују без оваквог решења због одреднице Закона о енергетици где је дефинисано да је место мерења граница разграничење надлежности.

Закон о енергетици је дефинисао да сви наведени уређаји треба да буду у власништву оператора дистрибутивног система најкасније до краја 2020. године.
Агенција за енергетику Републике Србије је на седници 20.06.2017. год. дала сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ.

извор: Агенција за енергетику Републике Србије

КОМЕ СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ ПРИМЕНА СКЛОПА ЗА МЕРЕЊЕ НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ?

  1. Инвеститорима који планирају изградњу стубне трафостанице (СТС) ради прикључења својих објекта;
  2. Постојећим потрошачима који поседују властиту СТУБНУ ТРАФОСТАНИЦУ (СТС) или трафостаницу другог типа која је прикључена на надземну мрежу, а има мерење на ниском напону.

 ГДЕ ЈЕ МОГУЋА УГРАДЊА СКЛОПА?

До сада је примена обрачунског мерења на нивоу 10 (20) kV била могућа само у трансформаторским станицама смештеним унутар објеката или монтажно бетонским трафостаницама (МБТС), где су мерни трансформатори постављени у мерним (и спојно-мерним) металом оклопљеним ћелијама, у саству разводног постројења 10 kV.

Техничким решењем као што је СКЛОП ЗА ОБРАЧУНСКОМ МЕРЕЊЕ НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ омогућено је и СТУБНИХ ТРАФОСТАНИЦА на средњем напону.

Склоп се најчешће уграђује на арматурно-бетонском или челично-решеткастом стубу СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ, а може се монтирати и на посебном, издвојеном стубу преко кога је трафостаница (или група трафостаница) прикључена.

О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ

Према Тарифном систему ЕПС-а одређене су цене за преузету активну и реактивну електричну енергију и максималну активну снагу, које се разликују према напонском нивоу на коме се врши обрачунско мерење.
За прикључење на вишим напонским нивоима цена учешћа потрошача у трошковима изградње енергетских објеката (по 1 кW) је виша, али су цене за преузету активну и реактивну електричну енергију и максималну активну снагу ниже.
Потрошач има право избора на ком напонском нивоу жели обрачун, према својој рачуници.

Дугорочно посматрано, за потрошача је исплативије мерење на вишем напонском нивоу.