About 2017-08-07T08:53:30+00:00

Предузеће „ONICOM“ д.о.о. основано је 1990. године. Од свог оснивања фирма се бави пословима извођења, пројектовања и испитивања  електроенергетских објеката и инсталација.

Највећи део послова чине електроинсталатерски радови и електромонтажни радови на изградњи дистрибутивних трафостаница 10(20)/0,4 kV,  дистрибутивне кабловске мреже 10 и 1kV, као и индивидуалних и типских кућних прикључака.

Такође, изводимо и електромонтажне радове на унутрашњим инсталацијама јаке и слабе струје.

Последњих година, због потребе инвеститора са којима имамо дугогодишњу сарадњу, фирма се делимично оријентисала на послове превентивног и интервентног одржавања електроенергетских објеката и инсталација и у ту сврху оформили смо дежурне екипе са 24/7 дежурством.

  • Фирма запошљава 5 дипл. инж. ел., 25 електромонтера, као и административно и помоћно особље.
  • Имплементирани су и примењују се следећи стандарди:

ISO 9001 – систем управљања квалитетом,

ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине,

ISO 27001 – систем управљања безбедности информација,

OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на рада

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА