QMS 2017-04-19T12:56:03+00:00

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНАТА

 

ONICOM д.о.о. се бави пројектовањем, испитивањем, извођењем и одржавањем електроенергетских објеката и инсталација.

Највише руководство је опредељено да се испуњавају захтеви и стално побољшава ефективност: система менаџмента квалитетом, система заштите животне средине, система менаџмента безбедношћу информација и безбедности здравља и заштиту на раду запослених у складу са захтевима стандарда:ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, ИСО 27001:2013 и ОХСАС 18001:2007.

Препознатљиви смо по квалитетној реализацији послова у планираним роковима и стриктним придржавањем законских регулатива. Спречити а не лечити треба да постане део наше културе рада. У циљу повећања задовољства корисника, уз мото “Не постоји ситан посао који не можемо да урадимо“, планирамо проширење делатности рада на превентивно одржавање.

Политика Onicom д.о.о. обухвата мере и активности које се предузимају ради остваривања дугорочних циљева квалитета производа и услуга, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, у складу са визијом и мисијом оснивача.

Принципи политике ONICOM д.о.о. су:

 • потпуна примена законских, регулаторних и других захтева из оквира своје делатности;
 • планирање својих процеса и активности који могу утицати на квалитет производа и услуга, заштиту животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, на бази анализе ризика и прилика – процене ризика;
 • реализација планова уз потпуну примену ове политике и документованих информација интегрисаног система менаџмента;
 • поузданост у пружању услуга на тржишту;
 • стабилан ниво пружања производа и услуга;
 • стварање услова за поуздан и одржив развој организације;
 • обезбеђење услова за унапређење квалитета производа и услуга, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, у пружању производа и услуга;
 • конкурентност на тржишту на начелима јавности и транспарентности;
 • стално унапређење ефикасности и ефективности засновано на одговорности сваког запосленог за послове које обавља;
 • унапређење заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, кроз примену принципа и мера превентиве на основу анализе ризика и прилика (могућности);
 • пуна подршка и пун допринос сарадњи са окружењем у циљу очувања и унапређења заштите животне средине;
 • континуална идентификација и процена свих потенцијалних опасности и штетности везаних за пословне активности како би се ризици свели на најмању могућу меру
 • стална обука и усавршавање свих запослених у циљу унапређења квалитета производа и услуга и јачању свести о значају заштите животне средине и заштите здавља и безбедности на раду;
 • мотивација свих запослених да остварују сарадњу, шире поверење и припадност организацији, у циљу што већег остваривања својих стваралачких потенцијала;
 • потпуно информисање интерно и екстерно заинтересованих страна о циљевима, плановима и непосредним активностима организације;
 • стално побољшање укупних резултата пословања и одрживог развоја организације као и доприноса одрживом развоју локалне заједнице.

Наведене принципе Оницом д.о.о. ће остварити доследном применом и одржавањем интегрисаног система менаџмента квалитетом производа и услуга, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду, у свим својим организационим деловима.

Кроз настојање да свој посао ураде одговорно и на време, сви запослени у Оницом д.о.о. даће свој лични допринос спровођењу ове политике.

Од запослених се очекује стриктна примена прописаних поступака рада и стално преиспитивање њихове адекватности.

Руководство предузећа ће обезбедити све неопходне ресурсе за реализацију прописаних поступака рада и прихватити и адекватно наградити све предлоге запослених у циљу побољшања ефикасности и ефективности процеса рада у складу са оствареним ефектима.

 

У Београду, 01.12.2016. год.

Директор

Ненад Пендић